Stadgar

Föreningens stadgar

Stadgar kan beskrivas som föreningens regler. I stadgarna ska det framgå vad föreningen heter, vilket ändamål föreningen har och var föreningen har sittsäte. Enligt praxis är årsmötet det högst beslutande organet i en ideell förening.

Stadgarna

Några delar som ska finnas med i stadgarna är:

  • Föreningens firma,
  • Den ort i Sverige där föreningens styrelse ska ha sitt säte,
  • Ändamålet med föreningens verksamhet och verksamhetens art,
  • Den insats med vilken varje medlem ska delta i föreningen, hur insatserna ska fullgöras
  • Antalet eller lägsta och högsta antalet styrelseledamöter och revisorer samt tiden för deras uppdrag,
  • Vilken tid föreningens räkenskapsår ska omfatta

Länk till våra stadgar